ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ ΓΗΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΣΟΠ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝ ΠΕ στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» επιθυμεί να προσλάβει (1) εργάτη συσκευαστηρίου  (ανειδίκευτο προσωπικό), για να απασχοληθεί στο έργο με ακρωνύμιο […]